სსმმს-ს საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს:

  • ეთნიკურ, რელიგიურ და ლინგვისტურ უმცირესობათა პოტენციალის აქტივაცია, უფლებების დაცვა და განვითარება, ასევე მათი აქტიური მოქალაქეობრივი მონაწილეობა ყველა დონეზე.
  • კონფლიქტების გადაჭრა და პრევენცია, მშვიდობის აღმშენებლობა და სამოქალაქო თანხმობა.
  • დემოკრატიულ ტრანსფორმაციისა და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისათვის ხელშეწყობა.დეცენტრალიზაციის პროცესებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დამკვიდრებისათვის ხელშეწყობა, ასევე ადგილობრივი სათვისტომოების განვითარება.
  • კულტურათშორისი დიალოგისა და გაცვლის განვითარება, ასევე საზოგადოებაში ეთნოსთაშორისი ურთიერთობების ჰარმონიზაცია